ralph lauren paint

Aktualności

Raport bieżący 20/2011 – Umowy lock-up dotyczące akcji ALKAL S.A.

11 maja 2011

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podpisane zostały z akcjonariuszami spółki umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji serii B spółki ALKAL S.A. (umowy typu lock-up). Umowami zostały objęte wszystkie akcje na okaziciela serii B w liczbie 3.000.000 sztuk, co stanowi 84,6 % akcji spółki wprowadzonych do obrotu na NewConnect (łącznie w obrocie na rynku NewConnect znajduje się 3.547.620 akcji). Lock-up obowiązuje do dnia 31.12.2011 r.

Raport bieżący 19/2011 – Zmiana prognozy wyników finansowych na 2011 r.

11 maja 2011

Zarząd ALKAL S.A. po analizie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w 1 kwartale 2011 r., ocenie podpisanych kontraktów istotnych oraz perspektyw rozwoju koniunktury, podaje do publicznej wiadomości zmianę prognozy wyników finansowych na 2011 r. opublikowanej w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C, akcji i praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport okresowy za I kwartał 2011 r.

11 maja 2011

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za I kwartał 2011 r.

Raport bieżący 17/2011 -Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

9 maja 2011

Zarząd ALKAL S.A. informuje, ze raport okresowy za 1 kwartał 2011 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 16 maja 2011 r., zostanie opublikowany w dniu 11 maja 2011 r.

Raport bieżący 16/2011 – Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 5 maja 2011 r.

5 maja 2011

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 05.05.2011 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Raport bieżący 15/2011 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D ALKAL S.A. oraz zakończen

4 maja 2011

Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił Uchwałą nr 556/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. :

repliki zegarków rolex