ralph lauren paint

Aktualności

Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

17 lutego 2014

Zarząd Spółki ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E

17 lutego 2014

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alkal Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku z dnia 30.12.2013 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki., Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

2 lutego 2014

Zarząd Spółki Alkal S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

repliki zegarków rolex