ralph lauren paint

Aktualności

Zawarcie umowy istotnej

16 grudnia 2016

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16.12.2016 r. podjął decyzję o zawarciu umowy z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej.

Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Alkal S.A.

8 grudnia 2016

Zarząd Alkal S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła umowa na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 z Kancelarią Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk, reprezentowaną przez Krystynę Szewczyk. 

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

10 listopada 2016

Zarząd spółki ALKAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

10 listopada 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że dnia 10 listopada 2016 r. powziął informację o rezygnacji Pana Piotra Białowąsa z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 9 listopada 2016 r.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

8 listopada 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, iż raport okresowy za III kwartał 2016 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na 14 listopada 2016 r., zostanie opublikowany 10 listopada 2016 r.

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2016 r.

20 października 2016

Zarząd spółki Alkal S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które zostało zwołane na dzień 19 listopada 2016 roku zostało otwarte, jednak po podjęciu uchwały porządkowej w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zgromadzenie nie mogło podjąć uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż nie było władne do podejmowania wiążących uchwał z uwagi na brak wymaganego kworum.

Uzupełnienie raportu EBI nr 30/2016 z dnia 26 września 2016 r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

13 października 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. z siedzibą w Opatówku (dalej „Emitent”) przekazuje uzupełnienie raportu EBI nr 30/2016 z dnia 26 września 2016 o życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta Pana Piotra Białowąsa oraz Pana Adama Żmurkiewicza, w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Odwołanie osoby zarządzającej

27 września 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że w dniu 26 września 2016 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 26 września 2016 roku ze składu Zarządu Spółki ALKAL S.A. Pana Przemysława Mikusińskiego.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

26 września 2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 26 września 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Jana Bednarskiego oraz Panią Karolinę Mikusińską. Równocześnie do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Pan Adam Żmurkiewicz oraz Pan Piotr Białowąs.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 września 2016 r.

26 września 2016

Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 września 2016 r.

repliki zegarków rolex