ralph lauren paint

Aktualności

Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

30 czerwca 2016

Zarząd Spółki Alkal S.A., działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że z ostrożności w przekazywaniu rzetelnych informacji w przedmiocie prezentacji danych finansowych Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie niezwłocznej publikacji raportu bieżącego dotyczącego ujawnienia informacji poufnej dotyczącej istotnych różnic w pozycjach bilansowych według stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. , w stosunku do danych prezentowanych w raporcie okresowym za czwarty kwartał 2015 r., który opublikowała Spółka.

Informacja o istotnych różnicach w sprawozdaniu finansowym rocznym za rok 2015 w stosunku do danych prezentowanych w raporcie okresowym za czwarty kwartał 2015

30 czerwca 2016

Zarząd Spółki informuje, że w wyniku zakończenia prac nad sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 r., obejmującego okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dokonał weryfikacji wartości aktywów oraz klasyfikacji i prezentacji kosztów poniesionych w roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2016 r.

3 czerwca 2016

Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2016 r.

Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”.

2 czerwca 2016

Zarząd Spółki Alkal S.A., działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że w wyniku przeoczenia Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie terminowego przekazania raportu bieżącego dotyczącego przesunięcia terminu publikacji raportu rocznego.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.

2 czerwca 2016

Zarząd Alkal S.A. informuje, iż raport roczny za 2015 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na 3 czerwca 2016 r., zostanie opublikowany 30 czerwca 2016 r.

repliki zegarków rolex