ralph lauren paint

Aktualności

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

1 lipca 2016

Zarząd Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2016 roku podpisał z INC S.A. porozumienie rozwiązujące umowę w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy przez INC S.A. na rzecz Spółki.

Zawarcie umowy istotnej

1 lipca 2016

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku powziął informację o zawarciu z mBank S.A. umowy o kredyt obrotowy z przeznaczeniem na prefinansowanie realizowanego przez Spółkę kontraktu. W ramach ww. umowy Bank udzielił Spółce kredytu na kwotę 2,65 mln zł na okres do dnia 28.02.2017 r. 

Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

1 lipca 2016

Zarząd Spółki Alkal S.A., działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że z powodu trudności technicznych z połączeniem z systemem EBI występujących w dniu wczorajszym Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie publikacji raportu rocznego do końca dnia 30.06.2016r.. Trudności techniczne połączenia z systemem EBI, jak również ze stroną internetową NewConnect oraz GPW występowały również w godzinach popołudniowych wczorajszego dnia.

Raport roczny za rok 2015.

1 lipca 2016

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2015.

repliki zegarków rolex