ralph lauren paint

Aktualności

Odwołanie osoby zarządzającej

27 września 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że w dniu 26 września 2016 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 26 września 2016 roku ze składu Zarządu Spółki ALKAL S.A. Pana Przemysława Mikusińskiego.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

26 września 2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 26 września 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Jana Bednarskiego oraz Panią Karolinę Mikusińską. Równocześnie do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Pan Adam Żmurkiewicz oraz Pan Piotr Białowąs.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 września 2016 r.

26 września 2016

Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 września 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.10.2016 r. wraz z projektami uchwał

22 września 2016

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.10.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Zdrojowej 12 w Opatówku. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

21 września 2016

Zarząd Alkal S.A. (Emitent) informuje o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alkal S.A. zwołanego w dniu 20 września 2016 roku. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alkal S.A. nastąpi 26 września 2016 roku o godzinie 13:00. 

Zawieszenie w czynnościach członka zarządu

8 września 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 8 września 2016 r. , Pan Przemysław Mikusiński, Wiceprezes Zarządu ALKAL S.A. został do dnia 31 października 2016 r., zawieszony z ważnych powodów w czynnościach członka zarządu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem podjęcia.

Informacje o transakcji osób posiadających dostęp do informacji poufnych

7 września 2016

Zarząd Alkal S.A. „Spółka”, „Emitent” wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 07.09.2016 r. otrzymał zawiadomienia od Wiceprezesa Zarządu ALKAL S.A. Pana Przemysława Mikusińskiego, Prezesa Zarządu ALKAL S.A. Pana Radosława Lipca oraz od Alkal S.A. jako osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze. Powyższe zawiadomienia odnoszą się do zawarcie transakcji na akcjach Spółki na podstawie umowy nabycia akcji własnych. Treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

7 września 2016

Alkal S.A (dalej Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 07.09.2016 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm. „Ustawa”) od Pana Radosława Lipca, Przemysława Mikusińskiego oraz Spółki zawiadomień o zmianie w ogólnej liczbie głosów w Spółce w skutek nabycia akcji własnych przez Alkal S.A.

 

Nabycie akcji własnych

7 września 2016

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do uchwały nr. 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, dokonał transakcji nabycia akcji własnych.

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2016

6 września 2016

Zarząd Spółki Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. opublikowanego w systemie EBI raportem nr 23/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

repliki zegarków rolex