ralph lauren paint

Aktualności

31 marca 2016

4/2016 – Zawarcie umowy istotnej.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 marca 2016 roku otrzymał podpisaną z mBank S.A. umowę o kredyt obrotowy z przeznaczeniem na prefinansowanie realizowanego przez Spółkę kontraktu. W ramach ww. umowy , Bank udzielił Spółce kredytu na kwotę 2,2 mln zł na okres do dnia 31.10.2016 r.

Warunki finansowe, na których Alkal S.A. będzie korzystać z przyznanego kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu jest weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja należności Spółki z realizowanego kontraktu.

Powyższa umowa została uznana za istotną z uwagi na przekroczenie 20% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex