ralph lauren paint

Aktualności

15 października 2014

ALKAL SA Korekta raportu bieżącego nr 15/2014 rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 15/2014 „Rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym”.

 

 

Korekta dotyczy załącznika do raportu bieżącego nr 15/2014 „Rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym” z uwagi na jego wcześniejsze omyłkowe niezamieszczenie.

 

 

 

Tym samym Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść jednolitą statutu spółki.

 

 

 

Treść raportu przed korektą:

 

 

 

Zarząd Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2014 r.

 

 

 

Przedmiotem zmiany były postanowienia § 12 pkt 1 oraz §19 Statutu Spółki.

 

Brzmienie §12 pkt 1 Statutu Spółki przed zmianami:

 

㤠12.

 

 

 

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.”

 

Brzmienie §12 pkt 1 po zmianach:

 

㤠12.

 

 

 

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi cztery lata.”

 

Brzmienie §19 Statutu Spółki przed zmianami:

 

㤠19.

 

 

 

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.”

 

Brzmienie §19 Statutu Spółki po zmianach:

 

㤠19.

 

 

 

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej cztery lata.”

 

 

 

Treść raportu po korekcie pozostaje bez zmian.

 

 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

repliki zegarków rolex