ralph lauren paint

Aktualności

30 czerwca 2016

Informacja o istotnych różnicach w sprawozdaniu finansowym rocznym za rok 2015 w stosunku do danych prezentowanych w raporcie okresowym za czwarty kwartał 2015

Zarząd Spółki informuje, że w wyniku zakończenia prac nad sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 r., obejmującego okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dokonał weryfikacji wartości aktywów oraz klasyfikacji i prezentacji kosztów poniesionych w roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym.
W wyniku powyższego Zarząd Spółki podjął decyzje:
a) o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych na kwotę 1.114.464,18 zł z tytułu aktualizacji wartości należności, aktualizacji wartości produkcji w toku oraz aktualizacji wartości materiałów, wpływających na zwiększenie innych kosztów operacyjnych z 57.305,39 zł (według danych z raportu okresowego Spółka za IV kwartał 2015 r.) do 1.171.769,57 zł.
b) zmianie stanu produktów na dzień 31.12.2015 r. (zmniejszenie wartości o -1.004.573,22 zł) skutkującej zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży z 26.179.568,99 zł (według danych z raportu okresowego Spółka za IV kwartał 2015 r.) do 25.174.995,77 zł.
c) rozpoznaniu zwiększonego poziomu kosztów operacyjnych o 709.163,38 zł w stosunku do danych prezentowanych w raporcie okresowym Spółki za IV kwartał 2015 r., głównie w wyniku doksięgowania kosztów prezentowanych uprzednio w pozycji międzyokresowych rozliczeń międzyokresowych oraz wpływu faktur za 2015 r. (pozycja materiały i energia).
Zarząd Spółki informuje, że dokonane zmiany w informacjach prezentowanych w sprawozdaniu finansowym wpłyną w istotny sposób na wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2015 r. (wpływ na zysk netto: zmiana z +394.318,58 zł w sprawozdaniu za 4 kwartał 2015 na –1.849.505,32 zł w sprawozdaniu finansowym rocznym za rok 2015).

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Vice Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex