ralph lauren paint

Aktualności

7 września 2016

Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Alkal S.A (dalej Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 07.09.2016 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm. „Ustawa”) od Pana Radosława Lipca, Przemysława Mikusińskiego oraz Spółki zawiadomień o zmianie w ogólnej liczbie głosów w Spółce w skutek nabycia akcji własnych przez Alkal S.A.

 

Treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszej wiadomości.

PDF PDF PDF

repliki zegarków rolex