ralph lauren paint

Aktualności

30 czerwca 2016

Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

Zarząd Spółki Alkal S.A., działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że z ostrożności w przekazywaniu rzetelnych informacji w przedmiocie prezentacji danych finansowych Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie niezwłocznej publikacji raportu bieżącego dotyczącego ujawnienia informacji poufnej dotyczącej istotnych różnic w pozycjach bilansowych według stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. , w stosunku do danych prezentowanych w raporcie okresowym za czwarty kwartał 2015 r., który opublikowała Spółka.

Spółka opublikowała powyższy raport bieżący dzisiaj, tj. z jednodniowym opóźnieniem. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie wystąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Vice Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex