ralph lauren paint

Aktualności

17 lutego 2014

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alkal Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku z dnia 30.12.2013 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki., Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 31.01.2014 r.
Data zakończenia subskrypcji: 31.01.2014 r.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych: 31.01.2014 r.
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
100.000 akcji (słownie: sto tysięcy akcji).
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
100.000 akcji (słownie: sto tysięcy akcji).
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
4,10 zł (słownie: cztery złote dziesięć groszy).
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii E 1 inwestorowi będącemu osobom prawną.
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 1 podmiotem.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 0 zł,
b) Wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy,
c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 52010,24 zł
d) Promocja oferty – 0 zł.
11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex