ralph lauren paint

Aktualności

7 września 2016

Nabycie akcji własnych

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do uchwały nr. 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, dokonał transakcji nabycia akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 6 września 2016 r., została podpisana umowa nabycia akcji własnych. Emitent nabył 2.316.000 akcji – z czego 1.109.520 akcji na okaziciela oraz 1.206.480 akcji imiennych. Akcje na okaziciela zostały nabyte za cenę równą 0,91 zł za akcję w celu dalszej odsprzedaży. Natomiast akcji imienne zostały nabyte za cenę równa 0,70 zł za akcję w celu umorzenia. Nabyte akcje stanowią 41,01% kapitału zakładowego oraz 46,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Sprzedającymi akcje byli członkowie zarządu emitenta. Rozliczenie transakcji dokonane zostało w kwocie 174.199,20 zł gotówkowo, płatne do 31.03.2017, w pozostałej części przez kompensatę zobowiązań.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

repliki zegarków rolex