ralph lauren paint

Aktualności

29 grudnia 2010

Raport bieżący 4/2010 – Określenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D ALKAL S.A.

Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił Uchwałą nr 1437/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. określić dzień 30 grudnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 235.295 (dwustu trzydziestu pięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALKAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLALKAL00027″ oraz notować rzeczone prawa do akcji na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ALKAL-PDA” i oznaczeniem „ALKA”.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

repliki zegarków rolex