ralph lauren paint

Aktualności

31 marca 2011

Raport bieżący 10/2011 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd spółki ALKAL S.A. informuje, iż w dniu 31.03.2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 531 232,50 zł do kwoty 554 762,00 zł, wynikające z emisji 235 295 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 554 762,00 zł i dzieli się na 5 547 620 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- 2 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,
- 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 312 325 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 235 295 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

repliki zegarków rolex