ralph lauren paint

Aktualności

6 sierpnia 2012

Raport bieżący 12/2012 – Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 06.08.2012 powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych, umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej i wewnętrznej ślusarki aluminiowej.
Wynagrodzenie za realizację prac objętych umową określono na 4.944.354,00 zł brutto.
Termin realizacji prac określono na 06.11.2012r.

Zawarcie rzeczonej umowy jest elementem realizacji strategii rozwoju działalności produkcyjnej i montażowej architektonicznych systemów fasadowych na rynku krajowym.
W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie rzeczonej umowy jest istotnym etapem realizacji założeń prognozy wyników finansowych na 2012 r.,

W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi
1. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a. za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. Strony ustalają maksymalną wysokość kar za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wartości netto.
b. za niedotrzymanie terminów pośrednich Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. Strony ustalają maksymalną wysokość kar za niedotrzymanie terminów pośrednich Umowy w wysokości 20% wartości netto.
c. za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,5%wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia. Strony ustalają maksymalną wysokość kar za nieterminowe usunięcie wad lub usterek przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości netto.
d. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Podwykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
2. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy:
a. odsetki ustawowe z tytułu zwłoki w zapłacie kwoty wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury.
b. karę umowną za odstąpienie od umowy Podwykonawcę z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
3. Maksymalna wysokość kar umownych, wypłacanych przez którąkolwiek ze Stron, nie może przekroczyć 20% wartości netto Umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Radosław Lipiec- Prezes Zarządu
Przemysław Mikusiński- Wiceprezes Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarzadu
repliki zegarków rolex