ralph lauren paint

Aktualności

4 maja 2011

Raport bieżący 15/2011 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D ALKAL S.A. oraz zakończen

Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił Uchwałą nr 556/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. :

1) określić dzień 6 maja 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki ALKAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
a) 3.000.000 (trzech milionów) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLALKAL00019″,
b) 312.325 (trzystu dwunastu tysięcy trzystu dwudziestu pięciu) akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLALKAL00019″,
c) 235.295 (dwustu trzydziestu pięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji serii D, pod warunkiem dokonania w dniu 6 maja 2011 r. rejestracji tych akcji przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLALKAL00019″,
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ALKAL” i oznaczeniem „ALK”;
3) określić dzień 5 maja 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 235.295 ( dwustu trzydziestu pięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALKAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLALKAL00027″.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes
  • Przemysław Mikusiński – Wice Prezes
repliki zegarków rolex