ralph lauren paint

Aktualności

11 maja 2011

Raport bieżący 19/2011 – Zmiana prognozy wyników finansowych na 2011 r.

Zarząd ALKAL S.A. po analizie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w 1 kwartale 2011 r., ocenie podpisanych kontraktów istotnych oraz perspektyw rozwoju koniunktury, podaje do publicznej wiadomości zmianę prognozy wyników finansowych na 2011 r. opublikowanej w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C, akcji i praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Na zmianę prognozy wyników finansowych na 2011 r. wpłynęły następujące czynniki:
1. Pozyskanie portfela kontraktów istotnych na rynku krajowym o wartości 12,7 mln zł z terminem realizacji do końca 2011 r.
2. Zabezpieczenie cen większości kluczowych materiałów do realizacji istotnych kontraktów w 2011 r.
3. Realizacja założeń budżetowych w przedmiocie przychodów ze sprzedaży oraz marży brutto na sprzedaży w 1 kwartale 2011 r.
4. Pozytywna ocena perspektyw rozwoju koniunktury na rynku inwestycji budowlanych.Po dokonaniu zmiany, prognoza wyników finansowych na 2011 r. przedstawia się następująco:
• Przychody netto ze sprzedaży: 24.500 tys. zł
• Zysk operacyjny: 3.700 tys. zł
• Amortyzacja: 550 tys. zł
• Zysk netto: 2.850 tys. zł

Ocena realizacji prognozy wyników finansowych na 2011 r. będzie dokonywana przez Zarząd Spółki w raportach kwartalnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex