ralph lauren paint

Aktualności

21 stycznia 2011

Raport bieżący 2/2011 – Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 stycznia 2011 r. zawarł z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowę na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem fasad aluminiowo-szklanych oraz elewacji z płyt kompozytowych.

Wynagrodzenie za realizację prac objętych umową określono na 2.830.230,00 zł brutto.
Termin realizacji prac określono na 30.04. 2011 r.

Zawarcie rzeczonej umowy jest elementem realizacji strategii rozwoju działalności produkcyjnej i montażowej architektonicznych systemowych elementów fasadowych na rynku krajowym, o której Spółka informowała w Dokumencie Informacyjnym.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie rzeczonej umowy jest istotnym etapem realizacji założeń prognozy wyników finansowych na 2011 r., przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym.

W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi maksymalna wysokość kar za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy wynosi 20% wartości wynagrodzenia umownego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarząd

repliki zegarków rolex