ralph lauren paint

Aktualności

4 października 2011

Raport bieżący 29/2011 – Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3 października 2011 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem stolarki aluminiowej dla budynku biurowo-handlowo-usługowego.

Wynagrodzenie za realizację prac objętych umową określono na 1.997.520,00 zł brutto.

Termin realizacji prac określono na kwiecień 2012 r., przy czym prace realizowane będą w trzech etapach:
a) etap I do końca grudnia 2011 r.,
b) etap II do końca stycznia 2012 r.,
c) etap III do końca kwietnia 2012 r.

W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych dla zamawiającego, zgodnie z którymi Wykonawca (Emitent) zapłaci Zamawiającemu:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10,00% wartości wynagrodzenia umownego,
b) za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem rzeczonej umowy – 0,10% wartości umownego wynagrodzenia.

Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych szkód.

Zawarcie rzeczonej umowy jest elementem realizacji strategii rozwoju działalności produkcyjnej i montażowej w zakresie stolarki aluminiowej na rynku krajowym, o której Spółka informowała w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex