ralph lauren paint

Aktualności

22 października 2011

Raport bieżący 30/2011 -Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 11 października 2011 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem ślusarki aluminiowej dla budynku biurowo-usługowego.

Wynagrodzenie za realizację prac objętych umową określono na 7.995.000 zł brutto.
Termin realizacji prac określono na koniec czerwca 2012 r.
W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych dla zamawiającego, zgodnie z którymi Wykonawca (Emitent) zapłaci Zamawiającemu:
a) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy lub terminów wykonania etapów robót – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji -w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
c) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, a także w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Zawarcie rzeczonej umowy jest elementem realizacji strategii rozwoju działalności produkcyjnej i montażowej w zakresie stolarki aluminiowej na rynku krajowym, o której Spółka informowała w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex