ralph lauren paint

Aktualności

2 listopada 2011

Raport bieżący 31/2011 – Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o istotnej wartości

Zarząd Spółki informuje, że powziął informację o ustanowieniu na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Kalisz, zastawów rejestrowych na łączną kwotę 1.100.000 złotych. Zastawy rejestrowe zostały ustanowione na maszynach i urządzeniach oraz zapasach Spółki dla zabezpieczenia spłaty zobowiązań kredytowych Spółki wynikających z zawarcia umów kredytowych o wartości poniżej poziomu istotności umowy.

Wartość aktywów, na których ustanowiono rzeczone zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 3.029.919 zł na dzień 30.05.2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex