ralph lauren paint

Aktualności

10 lutego 2011

Raport bieżący 5/2011 – Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 9 lutego 2011 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem fasad aluminiowo-szklanych oraz elewacji z płyt kompozytowych.

Wynagrodzenie za realizację prac objętych umową określono na 3.068.850,00 zł brutto.
Termin realizacji prac określono na 30.09. 2011 r.

Zawarcie rzeczonej umowy jest elementem realizacji strategii rozwoju działalności produkcyjnej i montażowej architektonicznych systemowych elementów fasadowych na rynku krajowym, o której Spółka informowała w Dokumencie Informacyjnym.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie rzeczonej umowy jest istotnym etapem realizacji założeń prognozy wyników finansowych na 2011 r., przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym.

W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi wysokość kar za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy wynosi 0,15% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

repliki zegarków rolex