ralph lauren paint

Aktualności

8 października 2014

Raport Bieżący nr 16/2014

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Zarząd Spółki Alkal S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1106/2014 z dnia 6 października 2014 r. postanowił:

1) określić dzień 8 października 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ALKAL S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 8 października 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLALKAL00019”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ALKAL” i oznaczeniem „ALK”.

 

Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

repliki zegarków rolex