ralph lauren paint

Aktualności

16 lutego 2011

Raport bieżący 8/2011 – Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16 lutego 2011 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem fasad aluminiowo-szklanych.

Wynagrodzenie za realizację prac objętych umową określono na 6.088.500,00 zł brutto.
Termin realizacji prac określono na 30.12. 2011 r.

Zawarcie rzeczonej umowy jest elementem realizacji strategii rozwoju działalności produkcyjnej i montażowej architektonicznych systemowych elementów fasadowych na rynku krajowym, o której Spółka informowała w Dokumencie Informacyjnym.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie rzeczonej umowy jest istotnym etapem realizacji założeń prognozy wyników finansowych na 2011 r., przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym.

W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi maksymalna wysokość kar za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy wynosi 10% wartości wynagrodzenia umownego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

repliki zegarków rolex