ralph lauren paint

Aktualności

3 października 2014

Rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym

Zarząd Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 r.

Przedmiotem zmiany były postanowienia § 12 pkt 1 oraz §19 Statutu Spółki.

Brzmienie §12 pkt 1 Statutu Spółki przed zmianami:
㤠12.

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.”

Brzmienie §12 pkt 1 po zmianach:
㤠12.

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi cztery lata.”

Brzmienie §19 Statutu Spółki przed zmianami:
㤠19.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.”

Brzmienie §19 Statutu Spółki po zmianach:
㤠19.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej cztery lata.”

Tekst jednolity Statut Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex