ralph lauren paint

Informacje finansowe

- Bilans ALKAL S. A.

- RZiS ALKAL S. A.


Wyszczególnienie Dane za okres (w tys. zł)
2007 2008 2009 III kwartały 2010
Przychody netto ze sprzedaży 8 010 187,63 zł 7 145 483,70 zł 12 101 668,17 zł 9 337 362,83 zł
Wynik na sprzedaży 1 338 387,33 zł 1 068 363,69 zł 1 946 605,47 zł 1 605 375,25 zł
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 1 343 938,40 zł 1 088 136,17 zł 1 950 278,59 zł 1 542 136,16 zł
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 1 383 103,74 zł 1 119 451,50 zł 1 983 978,42 zł 1 850 915,16 zł
Wynik brutto 1 298 440,62 zł 1 089 011,45 zł 1 859 180,00 zł 1 314 435,12 zł
Wynik netto 1 052 028,62 zł 872 277,45 zł 1 502 351,50 zł 1 062 533,12 zł
Aktywa trwałe 58 600,55 zł 880 934,63 zł 6 136 339,40 zł 6 198 690,91 zł
Aktywa obrotowe 2 689 282,57 zł 3 039 323,01 zł 4 921 344,46 zł 4 725 441,66 zł
Aktywa 2 747 883,12 zł 3 920 257,64 zł 11 057 683,86 zł 10 924 132,57 zł
Kapitał własny 1 272 382,87 zł 2 063 458,20 zł 3 089 432,65 zł 4 151 967,05 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 475 500,25 zł 1 856 799,44 zł 7 968 251,21 zł 6 772 165,52 zł
Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 225 265,21 zł 2 876 409,41 zł 2 562 739,42 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 1 475 500,25 zł 1 631 534,23 zł 5 091 841,80 zł 4 209 426,10 zł
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - -84 128,26 zł 2 629 270,17 zł 0,00 zł
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - -73 728,83 zł -5 767 171,58 zł 0,00 zł
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - 14 026,30 zł 3 906 300,09 zł 0,00 zł

 

Wyszczególnienie Dane za okres
2007 2008 2009 III kwartały 2010
Rentowność sprzedaży 16,71% 14,95% 16,09% 17,19%
Rentowność działalności operacyjnej 16,78% 15,23% 16,12% 16,52%
Rentowność EBITDA 16,78% 15,67% 16,39% 19,82%
Rentowność brutto 16,21% 15,24% 15,36% 14,08%
Rentowność netto 13,13% 12,21% 12,41% 11,38%
Rentowność aktywów – ROA 38,29% 22,25% 13,59% 9,73%
Rentowność kapitału własnego – ROE 13,64% 25,92% 13,11% 11,56%
Rentowność aktywów trwałych 1795,25% 99,02% 24,48% 17,14%
repliki zegarków rolex