ralph lauren paint

Aktualności

28 grudnia 2010

Raport bieżący 3/2010 – Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji i PDA

Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił Uchwałą nr 1427/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

  • 1/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • 2/ 312.325 (trzysta dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • 3/ 235.295 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • 4/ 235.295 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

repliki zegarków rolex