ralph lauren paint

Aktualności

20 maja 2016

Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 maja 2016r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem okien i drzwi aluminiowych, fasad aluminiowo-szklanych oraz okładzin z płyt kompozytowych.

Wynagrodzenie za realizację prac objętych umową określono na 5.516.550,00 zł brutto.
Termin zakończenia realizacji prac określono na 14.11.2016r.

Zawarcie rzeczonej umowy jest elementem realizacji strategii rozwoju działalności produkcyjnej i montażowej architektonicznych systemów fasadowych na rynku krajowym.

W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 15% wynagrodzenia umownego brutto.

Powyższa umowa została uznana za istotną z uwagi na przekroczenie 20% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex