ralph lauren paint

Aktualności

1 lipca 2016

Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku powziął informację o zawarciu z mBank S.A. umowy o kredyt obrotowy z przeznaczeniem na prefinansowanie realizowanego przez Spółkę kontraktu. W ramach ww. umowy Bank udzielił Spółce kredytu na kwotę 2,65 mln zł na okres do dnia 28.02.2017 r. 
Warunki finansowe, na których Alkal S.A. będzie korzystać z przyznanego kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu jest weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja należności Spółki z realizowanego kontraktu.
Powyższa umowa została uznana za istotną z uwagi na przekroczenie 20% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Vice Prezes Zarząd
repliki zegarków rolex