ralph lauren paint

Aktualności

16 grudnia 2016

Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16.12.2016 r. podjął decyzję o zawarciu umowy z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej.

Wynagrodzenie Spółki (Podwykonawcy) za realizację prac objętych umową określono na 1.150.000,00 EURO netto.

Termin realizacji prac określono na 15.09.2017r..

Zawarcie rzeczonej umowy jest elementem realizacji strategii rozwoju działalności produkcyjnej i montażowej architektonicznych systemów fasadowych na rynkach zagranicznych.

W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a)      za niedotrzymanie terminów pośrednich – w wysokości 0,2% wartości niewykonanych w terminie robót netto za każdy dzień opóźnienia.

b)      za niedotrzymanie terminu końcowego w wysokości 0,2% wartości netto kwoty rachunku końcowego za każdy dzień opóźnienia.

Łączna wysokość kar za niedotrzymanie terminów nie może przekroczyć 5% wartości netto kwoty rachunku końcowego.

 

Ponadto Zarząd Alkal S.A. informuje, że w treści raportu EBI nr. 38/2016 w wyniku omyłki pisarskiej podano błędną datę podjęcia decyzji o zawarciu umowa istotnej, poprawna data to 16.12.2016 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex