ralph lauren paint

Aktualności

12 marca 2013

Zawarcie umowy na realizację prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej w Niemczech.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12.03.2013 powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych, umowy na realizację prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej w Niemczech.

Wynagrodzenie za realizację prac objętych umową określono na 465.000,00 EURO netto.
Termin realizacji prac określono na 1.07.2013r.
Zawarcie rzeczonej umowy jest elementem realizacji strategii rozwoju działalności produkcyjnej i montażowej architektonicznych systemów fasadowych na rynku zagranicznym.
W umowie zawarto szczegółowe postanowienia określające wysokość kar umownych, które mogę obciążyć Spółkę przy czym:
a) Strony ustaliły maksymalną wysokość kar za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości netto.
b) Strony ustaliły maksymalną wysokość kar za niedotrzymanie terminów pośrednich Umowy w wysokości 5% wartości netto.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

repliki zegarków rolex